Y-Wheelers org.nr:
802461-1082


Mainpage

Sidan byggd och designad av Leffe2
© Y-Wheelers
Fotoalbum
Osorterbart
Återförsäljare BRP
Bli medlem
Medlemmar
Forum
Kontakta oss
Anslagstavla
Övrig information
Y-Wheelers rabatt
Facebook
Shoppen
Mötesprotokoll
Föreningsstadgar
Stadgar för Y-Wheelers

§1 Föreningens ändamål.
Y-Wheelers är en demokratiskt byggd ideell riksförening. Y-Wheelers är partipolitiskt och religöst obunden och öppen för alla. Y-Wheelers ska verka för motorcyklismens sunda utveckling i samhället och i trafikmiljön, genom dialog för att påvisa motorcyklisternas särskilda utsatthet i trafiken. Y-Wheelers ska initiera och upprätthålla kontakter med samma intresse.

§2 Organisationen
Medlemmarna är direktanslutna.
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet väljer styrelse som utgör beslutsorgan mellan två årsmöten.
Medlemsavgift gäller per kalenderår och upphör vid giltighetens utgång om det ej förnyas. Alla som blir medlemmar betalas samma summa till föreningen. Varje medlem erhåller medlemskort och klubbmärke.

§3 Rättigheter
Varje medlem har förslagsrätt till, rösträtt och yttranderätt vid årsmötet.

§4 Årsmötet
• Tid och plats
Ordinarie årsmöte äger årligen rum i maj, vid en tidpunkt och plats som beslutas av styrelsen.
• Kallelse
Sker på hemsidan senast sex veckor före årsmötet.
• Motioner och förslag
Skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet.
• Röstning och rösträtt
Varje medlem som närvarar vid årsmötet och antecknats i röstlängden, äger en röst mot uppvisande av medlemskort.
Alla frågor utom stadgeändringar och föreningens upplösande, avgörs med enkel majoritet.
Omröstning sker med handuppräckning.
• Ärende vid årsmötet
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av protokollförare
§4 Val av två protokolljusterare
§5 Fastställande av röstlängd
§6 Fråga om mötet blivet stadgeenligt utlyst
§7 Godkännande av dagordning
§8 Verksamhetsberättelse
§9 Revisionsberättelse
§10 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
§11 Behandling av ärende som stadgenligt lagts fram av medlemmar och styrelsen
§12 Fastställande av medlemsavgift
§13 Val av föreningsordförande
§14 Val av två ordinarie ledamöter
§15 Val av två suppleanter
§16 Val av sekreterare
§17 Val av kassör
§18 Val av en revisor
§19 Val av tre ledamöter till valberedningen
§20 Övriga ärende
§21 Mötets avslutande

§5 Extra årsmöte
Kan sammankallas på styrelsens egna initiativ eller på begäran av kassör eller då minst 2/3 av medlemmarna så begär
Begäran från kassör eller medlemmar ska ske skriftligen med angivande av skäl. Inom fyra veckor skall styrelsen kalla till årsmöte. Kallelse och dagordning skall ske senast två veckor före mötet genom hemsidan. För röstning och rösträtt gäller vad som angetts i §4.

§6 Valberedning
Utses av årsmötet för perioden fram till nästa årsmöte. Den ska bestå av minst tre medlemmar. valberedningen skall utse en ledamot till sammankallande.

§7 Styrelsen
Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten.
Styrelsen består av ordförande, två ordinarie ledamöter, sekreterare och kassör.
Styrelsen, till vilken endast medlem är valbar, väljs av årsmötet. Ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från det ordinarie årsmötet då valet förrättas.
Ordförande och sekreterare väljs av årsmötet för ett arbetsår.
Styrelsen skall vid konstituerande möte välja vice ordförande för en tid av ett arbetsår. I den mån så erfordras att uppnå den föreskrivna valordningen skall, oavsett vad som stadgas om mandatperiodens längd, val av årsmötets bestämmande ske för kortare tid än två år.
  Beslutsmässighet.
Styrelsen är beslutsmässig när minst 2/3 har hörsammat kallelsen och är närvarande vis styrelsemötet.
Ledamot får ej utöva sin rösträtt genom fullmakt.
Styrelsen skall sträva efter att beslut fattas konsensus, när detta ej är möjligt skall beslut fattas med enkel majoritet.
  Åligganden.
Styrelsen handhar föreningens verksamhet i enlighet med des
sa stadgar och årsmötets beslut samt är ansvarig inför årsmötet.
Styrelseledamöterna skall ha en lojalitets- och vårdnadsplikt gentemot föreningen och tillgodose föreningens intressen.
  Arbetsformer.
Styrelsens arbete leds av ordförande som också är sammankallade. Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år. Det första mötet under arbetsåret skall hållas inom fyra veckor efter årsmötet. Styrelsen skall då upprätta en arbetsordning för sitt styrelsearbete. Det åligger styrelsen att utfärda direktiv och instruktioner för dessa.
Styrelsen har ansvar för hur och vem som representerar föreningen på externa arrangemang.
Styrelsen har också ansvar för att pågående projekt avrapporteras samt förberedelser inför kommande styrelsemöte.
•Protokoll
Skall föras vid årsmöte, extra årsmöte samt styrelsemöte. Protokollet skall vara justerat och tillgängligt för medlemmarna senast åtta veckor efter mötet.

§8 Räkenskaper och förvaltning
•Firmateckning
Firmatecknare utses av styrelsen.
•Verksamhets- och räkenskapsår
Omfattar ett kalenderår 1/1-31/12.
•Räkenskaper
Välordnad kassabokföring.

§9 Revision
Årsmötet väljer en kassör och en suppleant för tiden till nästa årsmöte.

§10 Uteslutning, utträde
Medlemmar som underlåtit att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter gentemot föreningen, brutit mot dessa stadgar eller på annat sätt skadat föreningen, kan uteslutas av föreningen. Vid uteslutning eller utträde ur föreningen erhålls ingen återbetalning av avgifter.

§11 Stadgeändringar
Ändringar av stadgar sker vid årsmötet, varvid beslutet skall biträdas av minst 2/3 av de angivna rösterna.
Innan ändringar kan ske av stadgar skall de ha godkänts med en enkel majoritet vid föregående årsmöte. Beslutad stadgeändring träder omedelbart i kraft om inget annat sägs i beslutet.

§12 Medlemskommunikation
Föreningens styrelse skall ansvara för att all information kommer medlemmarna tillgodo. Internet är en viktig informationskanal för de flesta. De medlemmar som inte har tillgång till Internet skall erhålla information via brev.

§13 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen erfordras ett beslut fattat med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten eller extra årsmöten med minst sex månaders mellanrum.
Vid förenings upplösning skall dess tillgångar överlämnas till ett eller flera ostridigt ideella eller allmännyttiga ändamål med motorcykelanknytning.